LiDAR image of river

LiDAR image of river going through mountains